Hình ảnh: Phuộc sau Ohlins giảm xóc cực đỉnh cho xe Honda SH 125i 150i ở HCM

Hình ảnh: Phuộc sau Ohlins giảm xóc cực đỉnh cho xe Honda SH 125i 150i ở HCM

Hình ảnh: Phuộc sau Ohlins giảm xóc cực đỉnh cho xe Honda SH 125i 150i ở HCM